Natječaj 2016 – završen

Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2016. godini

JAVNI NATJEČAJ SZSUR ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROGRAMA U 2016. GODINI

Temeljem Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama članak 12. i članka 7. Pravilnika o financiranju rada studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci (klasa: 602-04/10-01/02, ur. broj: 2170-57-01-10-285 od 14. prosinca 2010. godine), (u daljnjem tekstu Pravilnik) i njegovih izmjena i dopuna od 14. prosinca 2011. i 18. studenog 2014., Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu SZSuR) raspisuje Javni natječaj za financiranje studentskih programa u 2016. godini (u daljnjem tekstu Natječaj).

Financiraju se sljedeće kategorije

 • Zabava,
 • Međunarodna suradnja,
 • Studentski mediji,
 • Znanstveno stručni programi,
 • Sport,
 • Programi studenata s posebnim potrebama,
 • Društveno korisni projekti.

Neće se financirati

 • Programi studentskih organizacija koje nisu propisano registrirane u Registru udruga i studentskih organizacija čija se djelatnost financira po zasebnim propisima u Republici Hrvatskoj
 • Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dragovoljnom radu organizatora
 • Odlazak na stručne i športske događaje u okviru nastave (terenska nastava i sl.)
 • Nabava nastavne opreme i pomagala
 • Studentske brucošijade
 • Materijalni troškovi udruga
 • Programi u domeni kulture i umjetnosti – napomena br. 2.

SZSuR nije obvezan u stopostotnom (100%) iznosu financirati prijavljeni program. Odobrena financijska sredstva odnose se na točno određenu stavku navedenu u financijskom planu, te se ne mogu utrošiti na druge stavke.

Uvjeti prijave

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi studenti Sveučilišta u Rijeci, udruge građana i studentski zborovi sastavnica Sveučilišta u Rijeci i druge studentske organizacije upisane u Registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci, grupe studenata koje djeluju na sveučilišnoj razini, uz prethodnu registraciju u online sustavu SzSuR-a za predaju projekata.

Način registracije

Potrebno je popuniti obrazac za registraciju kojem se pristupa nakon prihvaćanja uvjeta Natječaja.

Povratnu informaciju s podatcima i uputom za prijavu u aplikaciju dobiti ćete na email korišten prilikom registracije nakon provjere podataka unesenih prilikom registracije.

Udruge koje ne dostave informacije pri provjeri statusa registriranih studentskih udruga Sveučilišta, projekti takvih udruga neće se uzeti u razmatranje prilikom evaluacije projekata (napomena br. 10)

Registracija je obvezatna i za one koji su se ranije registrirali prilikom poništenog natječaja.

Podatci potrebni za registraciju u online sustav SzSuR-a:

STUDENTSKE UDRUGE, DRUGE STUDENTSKE ORGANIZACIJE

 • registarski broj – (nalazi se na Rješenju o upisu u Registar Sveučilišta u Rijeci)
 • Privremeni registarski broj – udruge koje su predale zahtjev za upis u Registar

GRUPA STUDENATA*/POJEDINAC

 • Naziv grupe
 • Ime i prezime
 • OIB
 • Tel./Mob.
 • Adresa
 • E-mail
 • Naziv matične institucije

* potrebni su podatci za svakog člana grupe

Obvezatna dokumentacija

 • potvrda o statusu studenta voditelja projekta i ostalih članova grupe
 • CV voditelja projekta i ostalih članova grupe
 • Opis grupe studenata i njihovog područja rada

Neobvezatna dokumentacija

 • Podatci o prijašnjim aktivnostima
 • Primjeri pojavljivanja u medijima
 • CV stručnih suradnika

Fakultativnu dokumentaciju ovog dijela čine i mišljenja, preporuke, pohvalnice, priznanja, diplome izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga, međunarodnih organizacija, eminentnih akademskih, gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično mišljenja podružnice Studentskog zbora sastavnice.

Prijava na natječaj smatra se potpunom ako sadrži sve obavezne elemente prijave dostavljene u zadanom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave pristigle izvan roka podnošenja prijava neće se razmatrati.

Rokovi za podnošenje prijava

Natječaj je otvoren od 18. siječnja 2016. godine u 12:00:00 sati do 17. veljače 2016. godine u 11:59:59 sati.

Evaluacija

Projekte evaluiraju Povjerenstva za vrednovanje studentskih programa Sveučilišta u Rijeci sukladno Poslovniku povjerenstva za provedbu Natječaja.

Prilikom evaluacije prednost će imati projekti koji se vežu na jedan od tematskih koncepata grada Rijeke za domaćina Europskih sveučilišnih igara Zagreb – Rijeka 2016. (više: www.eug2016.com; https://www.facebook.com/eug2016/?fref=ts)

Projekti koji se odnose na Europske sveučilišne igre Zagreb – Rijeka 2016. (ESI 2016) trebaju obogatiti društveno – akademski program Europskih sveučilišnih igara 2016. u razdoblju prije ili tijekom ESI 2016 kroz tri kategorije:

 • Turistička promocija, Grada Rijeke i (ili) Sveučilišta u Rijeci
 • Društveni život na Kampusu Sveučilišta u Rijeci tijekom održavanja ESI 2016
 • Projekti koji se odvijaju od 1. travnja 2016. do početka ESI 2016. i doprinose vidljivosti ESI 2016.

Projekti koji će zadovoljiti kriterije jedne od tri kategorije bit će proslijeđeni Odboru imenovanom od strane ESI 2016 radi donošenja odluke od dodatnom sufinanciranju.

Objava rezultata natječaja

Privremeni kao i konačni rezultati Natječaja te ostale relevantne informacije biti će objavljeni na internet stranici SzSuR-a (http://sz-ri.com) sukladno Pravilniku, ovisno o broju prijavljenih projekata, a najkasnije 7. ožujka 2016. g.

Pravo na žalbu

Prijavitelj programa može izjaviti žalbu na preliminarne rezultate Natječaja, u roku pet (5) radnih dana od objave, putem žalbenog obrasca unutar online aplikacije SzSuR-a.

Napomene

 1. (1) Korisnik financiranja mora poduzeti sve potrebne mjere da objavi činjenicu da je davatelj financijskih sredstava financirao ili sufinancirao program ili projekt, osim ako davatelj financijskih sredstava ne odluči drukčije.

(2) Korisnik financiranja će navesti program ili projekt i financijski doprinos davatelja financijskih sredstava u svim informacijama za krajnje korisnike projekta te u svojim privremenim i godišnjim izvještajima i svim kontaktima s medijima.

(3) U svim obavijestima ili publikacijama korisnika financiranja koje se tiču programa ili projekta, uključujući i one iznijete na konferencijama ili seminarima, mora se navesti da je program ili projekt financiran iz odgovarajućeg javnog izvora (državnog proračuna, proračuna županije, grada ili općine). Sve publikacije udruge, u bilo kojem obliku i preko bilo kojeg medija, uključujući internet moraju sadržavati sljedeću izjavu: »Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku (navesti naziv davatelja financijskih sredstava). Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti (naziv udruge) i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta (naziv davatelja financijskih sredstava)«.

(4) Korisnik financiranja ovlašćuje davatelja financijskih sredstava da objavi njegov naziv i adresu, svrhu financijskih sredstava, najviši iznos sredstava i stopu financiranja prihvatljivih troškova programa ili projekta sukladno ugovoru. Studentski zbor zadržava pravo sudjelovati u medijskoj prezentaciji programa.

(5) Korisnik sredstava obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci tijekom provedbe programa na za to predviđenim mjestima.

2. Programi u domeni kulture i umjetnosti financiraju se putem natječaja Studentskog kulturnog centra Rijeka (http://www.skc.uniri.hr/skc-natjecaj-2016/).

Identični projekti prijavljeni na natječaj Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci neće se financirati.

Prijavitelj predajom projekta izjavljuje da nije tražio financiranje putem Natječaja SKC-a.

3. Sastavni dio ovog Natječaja su:

**Ugovor je podložan izmjenama do trenutka potpisivanja.

4. Potrebno je predočiti minimalno dvije ponude (oblik ponude propisan Priručnikom) za sve troškove za koje ih je moguće dobiti. Ako ponude koje je SzSuR-a prikupio budu povoljnije od ponuda koje je prikupio prijavitelj, prijavitelj će biti upućen na povoljnijeg ponuđača, osim u slučaju točke 6. napomene.

Podatci za izradu ponude su: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, OIB: 64218323816, IBAN ZABA: HR80 23600001101322186 (u napomenu ponude obavezno navesti “naziv projekta – SzSuR”).

5. Za sve situacije koje odstupaju od natječaja, odnosno Pravilnika o financiranju rada studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci, potrebno je navesti obrazloženje. (npr. u slučaju nepostojanja dvije ponude, potrebno je u posebnom pdf dokumentu navesti objašnjenje.)

6. Za financiranje kategorije smještaja na području Rijeke i prehrane u slučaju korištenja usluge Studentskog centra Sveučilišta u Rijeci nije potrebno prilaganje ponuda.

Prijavitelju projekta u slučaju prihvaćanja financiranja stavki smještaja odnosno prehrane biti će dodijeljen iznos po jedinici kako slijedi:

–          Smještaj – noćenje po osobi na području Rijeke 120,00 kn.

–          Ručak – korištenje usluge Studentskog centra Rijeka po osobi 28,00 kn.

U slučaju da prijavitelj projekta traži financiranje kategorije koja uključuje smještaj na području Rijeke, a postoji opravdani razlog zašto je potrebno financiranje više od 120,00 kn dužan je priložiti objašnjene zašto se propisane cijene ne odnose na prijavljeni projekt i zašto je zatraženo financiranje većim iznosom.

U svakom drugom slučaju prijavitelj projekta dužan je priložiti dvije ponude odnosno postupiti prema točki 4. i 5. napomene ovog Natječaja.

7. Svi prilozi koji se dodaju u aplikaciju moraju biti u pdf obliku.

8. Voditelji programa financiranih putem Natječaja u 2015. g., a koji nisu predali uredno završno izvješće do zaključno 31. prosinca 2015. g. neće moći aplicirati na Natječaju, odnosno projekti tih voditelja neće se uzeti u obzir prilikom evaluacije, a oni koji su predali sa zakašnjenjem sankcionirat će se s 5 negativnih bodova. Projekti koji su prijavljivani na Natječaj u 2015. g., a za koje nije predano uredno završno izvješće, biti će sankcionirani s 10 negativnih bodova.

9. Prijavitelji čiji projekti ostvare pravo na potporu obvezni su u roku od trideset (brojkom 30) dana po objavi rezultata Natječaja potpisati Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava (u daljnjem tekstu Ugovor), kojim se propisuju prava i obveze između prijavitelja programa i SzSuR-a.

10. Udruge koje su ishodovale Rješenje o upisu u Registar studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu Registar) obvezne su do 01. veljače 2015. g. obavijestiti Ured za udruge pri Centru za studije Sveučilišta u Rijeci o eventualnim izmjenama u odnosu prema podacima iz Zahtjeva za upis u Registar, odnosno svaku promjenu podataka u odnosu na dostavljeno rektorovo Rješenje o upisu studentske organizacije u Registar, u protivnom se projekti udruga koje ne postupe prema navedenom neće uzeti u obzir prilikom evaluacije.

Promjene se odnose na promjenu statuta udruge, promjena naziva udruge, promjena adrese sjedišta, promjena osobe ovlaštene za zastupanje ili prestanak studentske organizacije. Navedeno je potrebno učiniti sukladno Pravilniku o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija, od 8. srpnja 2008. g.

a) Ako je došlo do promjene, potrebno je dostaviti Zahtjev za upis promjena u Registru (obrazac broj 3) i online obrazac.

b) Ako nije došlo do promjene podataka u odnosu na predan Zahtjev, odnosno dostavljeno rektorovo Rješenje, obavezno je poslati obavijest o tome na email rh.ir1603994581inu.z1603994581s@egu1603994581rdu_a1603994581sutat1603994581s_are1603994581jvorp1603994581 koristeći obrazac – Izjava o nepromijenjenom stanju.

c) svu dokumentaciju vezano za promjene u Registru studentskih organizacija potrebno je osim elektronskim putem predati osobno ili putem pošte Centru za studije Sveučilišta u Rijeci.

11. U slučaju nepoštivanja odredbi natječaja i drugih relevantnih akata postupit će se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata. Protiv prijavitelja programa/projekta nije smjela biti izrečena mjera sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti.

12. Iznos financijskih sredstava koji je dodijeljen po projektu je u bruto iznos.

13. Prilikom prijave programa/projekta u financijskom planu prijavitelj je dužan navesti i druge izvore financiranja u slučaju da oni postoje za zatraženu stavku.

14. Upite vezane za natječaj moguće je poslati na email rh.ir1603994581inu.z1603994581s@itk1603994581ejorp1603994581.

NADOPUNA!!

Rok za predaju projektnih prijedloga je produljen do ponedjeljka 22. veljače 2016. g. u 23:59:59 sati.

Dodavanje privitaka npr. ponuda, CV stručnih suradnika i dr. bit će moguće od srijede 17. veljače 2016. g.

Registracija za pristup aplikaciji za predaju projektnih prijedloga bit će moguća do srijede 17. veljače 2016. g. u 23:59:59 sati, a podatci za pristup u aplikaciju dostavit će se u roku 72 sata od prijave. Nakon navedenog roka više se neće biti moguće registrirati.
Svi koji su izvršili registraciju za pristup aplikaciji do 12. veljače 2016. g. zaprimit će podatke za prijavu u aplikaciju tijekom dana 16. veljače 2016. g.

Sve udruge građana koje su upisane u Registar studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci, a 17. veljače 2016. g. nisu postupile prema dopisu (ovdje) rektora, prof. dr. sc. Pere Lučina od dana 1. veljače 2016. g. neće moći ostvariti sredstva na Natječaju.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×